Trình điều khiển âm thanh

Tải về C-Media CMI9761A AC97 CODEC điều khiển

C-Media CMI9761A AC97 Lái xe CODEC / phiên bản: 5.12.01.0044. OS: Win9x, TÔI, NT4, 2K, XP và Cửa sổ 7. 32-bit.

Tải về trình điều khiển : CI9761_512_WIN9XMENT42KXP.EXEtải về. (rapidshare)

Nếu bạn cần trình điều khiển này và liên kết bị phá vỡ, xin vui lòng để lại một bình luận.

Để lại một bình luận

8 Comments